Onderwijstips

5-rollen-van-dooenten1) Gastheer: stemt af

Informele fase: de les starten. Verbaal en non-verbaal contact leggen met de leerlingen.
Gedrag: echt zijn, zelfverzekerd staan, rondlopen en gesprekjes aanknopen. Op tijd in de les zijn. Afstemmen op de lln.
Tijd: circa 5 min.


 2) Presentator: vangt de aandacht

Formele fase: de aandacht gericht krijgen op de persoon van de docent. De aandacht vangen is het meest energievretende moment van de les.
Gedrag: centrale plaats in het lokaal innemen, de leiding nemen in woorden ondersteund door de gebaren. Aankijken, monden dicht, pennen neer. De openingszin goed voorbereiden!
Tijd: 2-4 min.

Lees verder over De 5 rollen van de docent

doe je mee met de lesHerken je dit?

Tijdens lesbezoeken zie ik vaak dat, als er bijvoorbeeld ordeproblemen zijn, de docent vooral focust op wat er niet goed gaat in de les of wat leerlingen niet mogen. Het effect is dat de docent samen met de klas in een neerwaartse spiraal belandt. De docent blijft waarschuwen en de leerlingen blijven grenzen opzoeken. De sfeer en het leerklimaat in de klas worden er niet beter op.

Wat kan je wel doen? Focus op wat goed gaat. Dus i.p.v. steeds te waarschuwen dat een leerlingniet mag kletsen, vraag je of hij/zij mee doet met de les. Als desbetreffende leerling goed mee doet, geef dan een compliment. Het effect op die leerling en op de andere leerlingen is positief. Je creëert daarmee een prettig leer –en leefklimaat in de klas. Leerlingen aanspreken op gewenst gedrag is een onderdeel van PBS (Positieve Behavior Support).

Lees verder over Doe je mee met de les?

oplossingsgericht denkenDerdeklasser Tim wordt door veel docenten bestempeld als een bemoeial en een zeurpiet. In voortgangsvergaderingen valt zijn naam geregeld en er wordt volop gezucht. De kans is groot dat de docenten al gesprekken met hem hebben gehad, hem hebben gestraft of verboden hebben om het ongewenste gedrag voort te zetten. Ze proberen zijn lastige gedrag te onderdrukken. Het gedrag is ongewenst Het mag er niet zijn.

Wat nu als je er eens op een andere manier naar zou kijken? Als je de neiging van Tim zich overal mee te bemoeien niet als een probleem benadert, maar als een gegeven?

Lees verder over Oplossingsgericht werken met leerlingen

Veel docenten zijn op zoek naar 'leuke' activerende didactische werkvormen. Soms verliezen ze daarbij het leerdoel van de les uit het oog. Een didactische werkvorm is de activiteit die een docent met leerlingen/studenten uitvoert om hen iets te leren. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerling/student zelf actief kennis en vaardigheden verwerft.

In het klassieke schoolse leren is een docent actief aan het uitleggen en de cursisten consumeren passief wat de docent hen voorschotelt. Actief kennis of vaardigheden verwerven blijkt echter (voor iedere leerstijl) veel effectiever te zijn.

 

actieve werkvormen

Lees verder over De expertles: Activerende Didactische Werkvormen

loopbaanvragenLOB (Loopbaanoriëntatie en - begeleiding) zal een belangrijk onderdeel gaan vormen van de nieuwe programma's in het VMBO. Je kunt daar nu al mee aan de slag, bijvoorbeeld door te inventariseren welke LOB-activiteiten je allemaal uitvoert op school en na te gaan of die activiteiten voor leerlingen losstaande activiteiten zijn of samen werken naar één doel: de voorbereiding op een opleiding en beroep. Voer je allemaal losstaande activiteiten uit, dan kun je starten met het in samenhang brengen daarvan.

Lees verder over Kan ik al met LOB aan de slag?

5 activerende samenwerkende werkvormen

Uit onderzoek blijkt dat samenwerkend leren effectiever is dan leren in het traditionele onderwijs. Samenwerkend leren heeft een positieve invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen. Elkaar onderwijzen, hardop denken en actief bezig zijn met de stof blijken essentieel. Daarom vijf activerende samenwerkende werkvormen die je zo kunt inzetten in je les.

Lees verder over Vijf activerende samenwerkende werkvormen in de klas