Onderwijstips

Veel docenten zijn op zoek naar 'leuke' activerende didactische werkvormen. Soms verliezen ze daarbij het leerdoel van de les uit het oog. Een didactische werkvorm is de activiteit die een docent met leerlingen/studenten uitvoert om hen iets te leren. Bekende werkvormen zijn: rollenspelen, leergesprekken en presentaties. Activerende werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerling/student zelf actief kennis en vaardigheden verwerft.

In het klassieke schoolse leren is een docent actief aan het uitleggen en de cursisten consumeren passief wat de docent hen voorschotelt. Actief kennis of vaardigheden verwerven blijkt echter (voor iedere leerstijl) veel effectiever te zijn.

 

actieve werkvormen

Lees verder over De expertles: Activerende Didactische Werkvormen

loopbaanvragenLOB (Loopbaanoriëntatie en - begeleiding) zal een belangrijk onderdeel gaan vormen van de nieuwe programma's in het VMBO. Je kunt daar nu al mee aan de slag, bijvoorbeeld door te inventariseren welke LOB-activiteiten je allemaal uitvoert op school en na te gaan of die activiteiten voor leerlingen losstaande activiteiten zijn of samen werken naar één doel: de voorbereiding op een opleiding en beroep. Voer je allemaal losstaande activiteiten uit, dan kun je starten met het in samenhang brengen daarvan.

Lees verder over Kan ik al met LOB aan de slag?

5 activerende samenwerkende werkvormen

Uit onderzoek blijkt dat samenwerkend leren effectiever is dan leren in het traditionele onderwijs. Samenwerkend leren heeft een positieve invloed op de cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen. Elkaar onderwijzen, hardop denken en actief bezig zijn met de stof blijken essentieel. Daarom vijf activerende samenwerkende werkvormen die je zo kunt inzetten in je les.

Lees verder over Vijf activerende samenwerkende werkvormen in de klas

Loopbaanleren leidt tot betere opleidingskeuzes, vergroot de motivatie van leerlingen en levert een bijdrage aan de vermindering van voortijdig schoolverlaten.

Kwaliteit van keuzes
Uit landelijk onderzoek in het vmbo en mbo blijkt dat veel tegen en over de leerling wordt gezegd maar nauwelijks met de leerling wordt gesproken. Hoe maak je de leerling tot hoofdrolspeler in zijn eigen loopbaan?

Scholen staan voor de uitdaging de kwaliteit van de keuzes van een leerling voor opleidingsrichting en beroepstoekomst te verbeteren. Dit vraagt om een dialoog met de deelnemer over zijn talenten, vaardigheden, ambities en affiniteiten en de ontwikkeling van de school tot een loopbaancentrum waarbij het beroepenveld een belangrijke inbreng heeft.

Wat betekent loopbaanleren?

Lees verder over Loopbaan-leergesprekken

excellente docentZo word je een excellente docent!

Oei. Dat is even wennen. Had je vroeger als docent met een vaste aanstelling weinig te vrezen, nu wordt je werk ineens beoordeeld. Sterker nog, aan die beoordeling worden consequenties verbonden. Er wordt een dossier gevormd over je functioneren en soms is je baan opeens niet zo zeker meer.

Blijf je ontwikkelen

Eigenlijk is dat niet eens zo gek. Waarom zou je als docent uitgeleerd zijn als je eenmaal je lesbevoegdheid op zak hebt? Juist in een vak waar zoveel van je geëist wordt, waar je nieuwe vaardigheden moet blijven ontwikkelen, is stilstand funest. En dat beginnen schoolleiders, schoolbesturen en de inspectie ook in te zien. Alle reden dus om je te blijven ontwikkelen en een excellente docent te worden.

Lees verder over Zelfverzekerd en ontspannen voor de klas

“Om eerlijk te kunnen selecteren, krijgen jullie allemaal dezelfde opdracht: Klim in de boom!”

hoe hoog scoort jouw schoolVijf differentiatie mogelijkheden:
Er zijn grofweg  vijf manieren waarop leerlingen van elkaar verschillenin leren. Wanneer je differentieert in de les kom je tegemoet aan deze verschillen. De vijf differentiatiemogelijkheden en enkele ideeën om dat in de les toe te passen zijn de volgende:

Lees verder over Vijf manieren om in je les te differentiëren